Buurtvereniging "Den Berg"

In deze nieuwsbrief,
kijken we terug naar de pub quiz en de schaatsactiviteit, alsook vooruit naar …

AGENDA ACTIVITEITEN 2018

• Carnavalsmiddag: 10 februari
• Dineren bij de buren 17 maart
• Paaseieren zoeken 31 maart
• Paasknutselen 31 maart
• Jaarvergadering: 16 april

Welkom in onze buurt:

Arjan Jacobs en Suzanne van der Heijden met hun kinderen Rick en Luuk, Boxtelseweg 76a.

Vrijwilligers 2017.

Zoals in de laatste nieuwsbrief al is aangegeven bedanken wij ieder jaar een aantal vrijwilligers die zich heb-ben ingezet voor onze buurtvereni-ging. Het was toen nog een verras-sing maar inmiddels hebben deze vrijwilligers een bezoek gehad van een van de bestuursleden en hun presentje in ontvangst mogen nemen.
Voor 2017 waren dat:
Stef Bressers
Jeffrey Tuhumury
Rianne van de Pas
Ook voor dit jaar hopen wij weer een beroep te kunnen doen op vele vrijwilligers.

Mocht u zich nog niet hebben aan-gemeld als vrijwilliger voor de buurt dan kan dat altijd. We zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste men-sen om ons te helpen. Op deze ma-nier blijven we in staat om leuke ac-tiviteiten te organiseren.
denbergliempde@gmail.com

NIEUWE ACTIVITEITEN:
Carnaval zaterdag 10 februari.

Zie hiervoor de bijgevoegde flyer.

Dineren bij de buren zaterdag 17 maart.

Na het succes van de afgelopen ja-ren gaan we ook in 2018 weer ‘Dine-ren bij de buren’.
In het kort komt het er op neer dat je met 2 personen (met deze persoon meld je je ook aan) een voorgerecht, hoofdgerecht of na-gerecht maakt voor in totaal 6 personen. Na aanmelding krijg je van ons te horen voor welk gerecht je bent ingedeeld en ontvang je ook een bedrag van ons om inkopen te doen (€ 4,25 p.p. voorgerecht, € 10,50 p.p. hoofdgerecht, € 3,00 p.p. nage-recht).

Elke ronde ga je op een andere locatie eten. Je komt die avond dus bij 2 andere adressen en bij 1 ronde krijg je zelf 4 andere buurtgenoten te eten.
Op de dag zelf hoor je pas wie je te eten krijgt en ook waar je de andere 2 gerechten gaat eten. Met wie of waar is dus nog een verrassing! Je zit bij elke ronde met andere buurt-genoten aan tafel, maar je vormt wel een duo met de persoon waarmee je je aanmeld en waarmee je het ge-recht die avond maakt.
De planning van de avond is als volgt:
19.00 – 19.45 uur: voorgerecht
20.00 – 21.15 uur: hoofdgerecht
21.30 – 22.15 uur: nagerecht
Daarna is iedereen welkom bij ’t Wa-pen van Liempde om na te praten. Iedereen ontvangt 2 consumptiebon-nen.
De eigen bijdrage voor deze activi-teit is € 10 per persoon. Meld je aan uiterlijk 08 februari bij
Marij Vervoort, Heidonk 22. Let op: houd je aan de uiterste opgaveda-tum. Opgaves daarna kunnen we niet meer inplannen.
Het is ook mogelijk om je met 1 per-soon aan te melden. Wij maken dan een duo. En het is zeker niet nodig om een culinair hoogstandje te ma-ken! Dus ook voor de wat minder goede koks onder ons: meld je ge-woon aan.

Pasen.

Op zaterdag 31 maart kunnen de kinderen van 0 t/m groep 2 weer in het trimbos paaseieren zoeken sa-men met de paashaas. Hier hoef je je niet voor aan te melden.
Voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8 wordt er weer een leuke knutselactiviteit bedacht.
Je kan je aanmelden via bijgevoegd strookje maar ook via:
denbergliempde@gmail.com

Nieuwsbrief digitaal.

Vanaf 01 april 2018 ons nieuwe boek-jaar gaan we de nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal verspreiden.
We hebben ondertussen van bijna iedereen het mailadres. Een aantal mensen heeft aangegeven deze graag nog op papier te willen blijven ontvangen. Wij komen deze mensen daarin ook tegemoet.

Aanmelden activiteiten digitaal:

Voor alle activiteiten waar geen ei-gen bijdrage voor betaald hoeft te worden kan je je ook via onderstaand mailadres opgeven.
Dan ook graag onder vermelding van naam en voor welke activiteit je je aanmeldt.
denbergliempde@gmail.com.

Jaarvergadering.

Op maandag 16 april is weer onze jaarvergadering om 20.00 uur bij Het Wapen van Liempde. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN
Pub quiz.

Op 13 januari hebben we wederom een pubquiz gespeeld. Hoewel we o.a. door ziekte wat deelnemers moesten missen, merkten we dat de deelne-mers die er waren, aardig fanatiek streden voor de winst ! Dit keer hadden we een groep winnaars: Ted Prinsen, Renate Hensen, Annemarie Smetsers en Patrick van Ruremonde ging met een prijs naar huis.
We hebben enthousiaste reacties gehad over deze gezellige avond. Onder het genot van drankje en bit-terballen hebben we nog nagepraat en werden er al plannen gemaakt om volgend jaar straatteams te vor-men……

Schaatsen jeugd.

Op 20 januari zijn we met 27 kin-deren gaan schaatsen in
Den Bosch. De activiteit is goed ver-lopen. Sommige kinderen stonden voor het eerst op de schaatsen en ook zij hadden het schaatsen aan het eind van de middag al aardig onder de knie.

Contributie:

Het nieuwe boekjaar gaat weer bijna in.
In de laatste 2 weken van maart ko-mende bestuursleden de contributie weer ophalen.
Wederom zijn we erg blij te kunnen vertellen dat de contributie ook dit jaar niet omhoog gaat.
Voor alleenstaanden en 60+ bedraagt de contributie €10
Voor stellen en gezinnen bedraagt de contributie €20. Zorg dat u het geld klaar hebt liggen zodat we niet voor niets aan de deur komen.
Er bestaat ook de mogelijkheid om het over te maken. Dit heeft onze voorkeur.

Doe dit dan:
voor 04 maart.
OVV naam en adres
Contributie 2018
Naar rekeningnummer: NL41RBRB0841180385

Namens het bestuur:

Cees Braken (voorzitter), Renate Hensen (vice-voorzitter en 2e secre-taris), Piet de Rooij (penningmees-ter), Marij Vervoort (secretaris), Marianne Michiels, Trudy Dekkers, JackThomassen en Patrick van Ruremonde.

Contactgegevens

Secr.: Marij Vervoort, Heidonk 22, 5298 VN Liempde – buurtverenigingdenberg@gmail.com
KvK 40216836 – IBAN: NL41RBRB0841180385